Algemene voorwaarden

Tapp is een dienst voor scholen, verenigingen, jeugdbewegingen, sportclubs en speelpleinen, hiermee kunnen ze hun oudercommunicatie digitaliseren.

Tapp is een dienst van Creative Castle VOF, met maatschappelijke zetel te Felix de Hertstraat 29, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer 0685.410.314. Voor vragen of klachten kan je ons bereiken via hello@creativecastle.be

Voorwaarden

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, vragen wij onder meer van u dat u:

  1. Tapp niet gebruikt voor activiteiten of doeleinden die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, of die schadelijk zijn voor ons en voor de reputatie van onze partners en/of van Tapp;
  2. of uw vereniging een belangloos doel nastreeft, bv. als VZW, een scoutsgroep, school of een tennisclub. Aansluiting voor andere bedrijven of personen is niet toegestaan tenzij dit schriftelijk is overeengekomen;
  3. uitdrukkelijk bevestigt dat uw wettelijk vertegenwoordiger(s) (i) niet is/zijn opgenomen op de sanctielijsten, of (ii) geen inwoner(s)/staatsburger(s) is/zijn van landen die als hoog risico worden beschouwd in het kader van antiwitwaspraktijken en bestrijding van terrorismefinanciering;
  4. uitdrukkelijk bevestigt dat wij erop kunnen vertrouwen dat door u aan ons of, indien van toepassing, onze partner(s), verstrekte of te verstrekken gegevens juist, betrouwbaar en volledig zijn, totdat u ons van het tegendeel op de hoogte brengt.

Wij hebben het recht om, zonder dat wij aan u enige vorm van compensatie moeten betalen, (i) te weigeren onze diensten aan u te verlenen; en/of onmiddellijk (ii) de in artikel 6 vastgestelde maatregelen toe te passen, indien wij reden hebben om aan te nemen of te geloven dat u mogelijk producten of diensten aanbiedt die, onder meer, betrekking hebben op:

  • pornografie of niet voor minderjarigen geschikt materiaal (tenzij zulks slechts een klein deel van uw activiteiten uitmaakt), bestialiteit, perversiteit, prostitutie en/of kinderporno;
  • kans- en/of gokspelen, tenzij u de vereiste vergunningen van de desbetreffende toezichthoudende instanties en/of autoriteiten heeft gekregen;
  • geldovermaking of anonieme, niet-traceerbare of moeilijk traceerbare financiële producten, zoals beltegoed, cryptovaluta of prepaidkaarten met een tegoed; of
  • wapens/strijdkrachten, en volgens uw lokale wetgeving illegale activiteiten.

Prijzen op basis van aantal leden/leerlingen

Tapp hanteert prijzen op basis van het aantal leden/leerlingen. Bij activatie van het abonnement zal de factuur gebaseerd worden op het huidig aantal leden/leerlingen geregistreerd in Tapp. Indien er tijdens de abonnementsperiode extra leden/leerlingen bijkomen, zal dit op het einde van de huidige abonnementsperiode extra gefactureerd worden. Bij een daling heb je geen recht op een terugbetaling.

BTW

De vereniging is zelf verantwoordelijk om het juiste BTW-nummer in te geven bij de activatie van een pakket. Het is niet meer mogelijk om dit nummer aan te passen of later toe te voegen. Alle bedragen worden steeds exclusief BTW vermeld, tenzij anders aangegeven.

Aansprakelijkheid

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale factuurwaarde van de vereniging, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Garantie

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL MOGEN DE AUTEURS OF HET AUTEURSRECHT HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE ZICH VOORDOET VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ZAKEN IN DE SOFTWARE.

Laatste aanpassing op:

20/4/2022