Privacybeleid

Tapp is privacy-first. Dit wil zeggen dat we al vanaf de bedenkfase rekening houden met de privacy van de gebruikers van onze software. In ons privacybeleid beschrijven we welke persoonsgegevens Tapp verzamelt voor onze werking.

Dit privacybeleid gaat over alle persoonsgegevens waar Tapp Verwerkingsverantwoordelijke voor is. Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens in naam van elke organisatie als verwerker. Je kan hier meer over lezen in onze verwerkersovereenkomst. Het privacybeleid van elke organisatie kan je terugvinden op hun eigen website.

1. Bescherming van persoonsgegevens

Creative Castle, de onderneming achter Tapp, hecht een groot belang aan de bescherming van jouw privacy. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze gebruikers / onze cliënten omspringen.

Dit doen we geheel in overeenstemming met de strenge ‘Europese Algemene VerordeningGegevensverwerking’ (beter bekend als ‘GDPR’), geven wij je in deze Verklaring graag de nodige uitleg over hoe wij de strenge verplichtingen uit deze wet naleven.

Specifiek wordt onder Tapp de volgende onderneming verstaan:

Creative Castle VOF

Felix de Hertstraat 29

9300

Aalst

BE 0685.410.314

Zodra je gebruik maakt van Tapp en de daarbij horende diensten wordt jou als gebruiker gevraagd je kennisname van en – waar nodig – akkoord met onze Verklaring en de verzameling en verwerking van bepaalde persoonsgegevens te bevestigen op de wijze zoals in deze Verklaring beschreven staat.

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou als gebruiker dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Aangezien Tapp onder het beheer valt van Creative Castle, duidt de GDPR Creative Castle aan als verwerkingsverantwoordelijke. Bijgevolg dient Creative Castle aan alle verplichtingen uit de GDPR te voldoen. Creative Castle zal jou als gebruik ervan TAPP voldoende informeren omtrent persoonsgegevens die ze over jou verwerken en ook over jouw rechten als gebruiker waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij Creative Castle via het algemene e-mailadres hello@creativecastle.be

3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

Voor het gebruik van Tapp en onze dienstverlening krijg je als gebruiker hierbij kennis van de verwerkingen die Tapp uitvoert op je persoonsgegevens.

Tapp verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruiken we uw gegevens om interesseprofielen(profiling) aan te maken, zonder dat je hiervoor uw toestemming geeft.

Door de technologische ontwikkelingen is het moeilijk in te schatten hoe Tapp in de toekomst zal evolueren. Daardoor is het belangrijk dat je begrijpt dat onderstaande informatie ook betrekking heeft op de verwerking in het kader van nieuwe diensten en functionaliteiten van Tapp, voor zover deze binnen onderstaande doelstellingen van Tapp vallen, zoals in deze verklaring aan jou gecommuniceerd wordt.

3.1 Gebruikerservaring

In de eerste plaats verzamelt en verwerkt Tapp jouw persoonsgegevens indien Tapp je zo kan bijstaan voor een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring.

Erkan ook een rechtstreekse verhouding tussen Tapp en jou als gebruiker ontstaan waarbij Tapp jouw persoonsgegevens op eigen initiatief verwerkt, bijvoorbeeld voor het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening.

In de volgende gevallen verzamelt en verwerkt Tapp jouw persoonsgegevens om jou bij te staan bij het gebruik van Tapp:

  • E-mailadressen
  • Voor- en familienaam
  • Profielfoto
  • Telefoonnummers
  • Adressen

De categorieën van gegevens die Tapp verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke zijn de voornaamste persoons- en contactgegevens zoals door jou opgegeven, namelijk: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en organisaties waar je lid van bent.

Tapp verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over jou (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).

Indien je als gebruiker beslist de persoonsgegevens beschreven zoals hierboven, niet mee te delen, kan Tapp je niet garanderen dat we je op een gepaste manier kunnen ondersteunen.

 

3.2 Technische werking Tapp

Tapp verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om jou een goede technische werking van Tapp te kunnen garanderen. Tapp maakt gebruik van verscheidene middelen om jouw gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in Tapp te detecteren.

 

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

Enkel personeelsleden van Creative Castle VOF kunnen gegevens met Tapp als Verwerkersverantwoordelijke inkijken wanneer strikt noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functie.

5. Overdracht persoonsgegevens aan derden

Tapp hecht een groot belang aan het vertrouwelijke karakter van jouw persoonsgegevens. Daarom delen wij onze gegevens niet met derden.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

Tapp streeft ernaar dat gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. Daarnaast heeft Tapp naar haar mening voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn zo goed mogelijk gereduceerd. Dit betekent helaas niet dat alle risico’s uitgesloten kunnen worden. Bij een inbreuk op de wettelijk toegestane verwerkingen in Tapp, zal Creative Castle VOF onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade tot een minimum te beperken.

Je kan je als gebruiker te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien:

1) Tapp je persoonsgegevens verwerkt op basis van een legitiem doel (en Tapp de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis);

2) Of als deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als gebruiker ook een restrictie van de verwerking eisen.

Verder kan je als gebruiker in bepaalde gevallen zoals bepaald door de wet ook de gegevensoverdracht eisen van de persoonsgegevens die je aan Tapp hebt verstrekt. Tapp verbindt zich ertoe je deze persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm mee te delen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst kan doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Als Gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via hello@creativecastle.be. Tapp verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek eengevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we je in deze procedurewel vragen je identiteit te bewijzen.

7.1  Recht op intrekken toestemming

Tapp engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden.

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je uw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt. Als Gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via hello@creativecastle.be.

7.2 . Recht op indienen klacht bij de Privacycommissie

Als je het als gebruiker niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je u wenden tot de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Laatste aanpassing op:

20/4/2022